پایان نامه

تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان -پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی پس از تخصیص وام به وام گیرنده ممکن ادامه مطلب…

By 92, ago