دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

– شفافیت عمومی

تفاوت های موجود در روش های مدیریت و روش های مالی و حسابداری ، قوانین طبقه بندی وام‌ها، ذخایر مورد نیاز و یا نحوه روبرو شدن با وام های مشکل آفرین در کشورهای مختلف همگی به این نکته تاکید دارند که این مساله که بانک ها بایستی شفافیت کافی داشته باشند ، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و بایستی به صورتی باشد که ناظران و سایر گروه های ذینفع بتوانند ارزیابی مناسبی از وضعیت مالی بانک داشته باشند . اساس ساختار افشای اطلاعات در مورد ریسک های اعتباری بانک ها بایستی توسط مراجع قانونی و از طریق اداری تدوین و ابلاغ گردد و مورد بازرسی قرار گیرد ، همانطور که کمیته بال بر آن تاکید دارد .

افشای اطلاعات مالی در مورد ریسک های اعتباری به گونه خاص شامل موارد زیر می گردد :

*سیاست ها و روش های مورد بهره گیری در ارتباط با روش های اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات و نیز روش های اداری و حسابداری مربوطه ، مانند روش های ذخیره گیری و انواع ذخایر و . . .

*مدیریت ریسک اعتباری و فعالیت ها و سیاست های کنترلی مدیریت بانک ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

*نحوه طبقه بندی دارایی ها و وام ها ، وام های سر رسید شده معوقه شامل اطلاعاتی در مورد مجوزهای معمولی (ذخایر زیان وام ها) و مجوزهای اختصاصی

*حوزه های اصلی و تمرکز اصلی بانک در ریسک های اعتباری و نیز حوزه های اصلی ریسک مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک

*ترازهای مالی و سایر اطلاعات در مورد وام ها که تجدید ساختار شده اند ، یا به شکل غیر عادی مورد تاکید قرار گرفته اند ، با در نظر داشتن شرایط اصلی و ابتدایی قراردادهای آنها ( .David cooper 2010)

2-7-2- غربال کردن

غربال کردن در بازار وام مستلزم این می باشد که نهادهای مالی ، ریسک های اعتباری خوب و بد را از یکدیگر متمایز سازند تا وامهای اعطایی سودآور باشد . جهت اثربخشی این اقدام ، نهاد مالی بایستی اطلاعات قابل اعتماد و معتبری را در ارتباط با وام گیرندگان جمع آوری و غربال کند . تاثیر در جمع آوری اطلاعات و غربال آنها یکی از اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری به شمار می رود . این اطلاعات هنگام اعطای وام ، با پر کردن فرمهای درخواست وام که عبارت از اطلاعاتی پیرامون روش تأمین مالی ، اندازه حقوق ، حساب بانکی ، سایر دارائیها (خودرو ، بیمه و . . .) ، وامهای دریافت شده توسط مشتری ، سوابق وامها ، کارت اعتباری ، سوابق کاری و همچنین اطلاعات شخصی زیرا سن ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزندان ، . . . می باشد ، به شخص حقیقی اعطای می گردد . با تحلیل آماری که بر روی این اطلاعات انجام می گیرد ، نمره اعتباری شخص وام گیرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردی از ریسک اعتباری مشتری نیز حاصل می گردد و می توان پیش بینی نمود که آیا وی در قبال بازپرداخت وام دچار مشکل خواهد بود یا خیر ؟ نکته قابل توجه این می باشد که مأمور اعطای وام نه تنها از فرمهای مربوطه اطلاعاتی استخراج می کند و راجع به وضعیت اعتباری مشتری قضاوت می کند ، بلکه از روی ظاهر وضعیت ظاهری و رفتاری مشتری نیز راجع به او قضاوت خواهد نمود . فرآیند غربال کردن یا درجه بندی جهت اعطای وام تجاری به همین نحو می باشد . مأمور اعطای وام به اطلاعاتی در ارتباط با سود و زیان شرکت ، در وضعیت درآمد دارائیها و بدهیهای شرکت نیاز دارد .

بعضی نهادهای مالی در اعطای وام به حوزه های خاصی مانند انرژی و . . . تخصص دارند و ترجیح می دهند سبد وام خود را متنوع نکنند ، در این صورت در جمع آوری اطلاعات مربوط به صنعتی خاص خبره می شوند به ویژه اگر شرکتهای محلی درخواست وام بکنند بهتر می توانند عملکرد آتی شرکت را جهت بازپرداخت وام پیش بینی کنند و شرکتهای مختلف را غربال کنند. ( 2007David Hillson, mavvg )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

1-مطالعه چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

2-مطالعات به مقصود تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

3-مطالعه شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه مطالعه به مقصود اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح مانند بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .