دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرآیندهای عملیاتی

فرآیندهای عملیاتی یکی از عوامل مهم در مدیریت ریسک اعتباری می باشند . اگر امکان عکس العمل‌های به موقع برای رفع موانع و معضلات اعتباری ، خصوصا در شرایط بحرانی وجود نداشته باشد ممکن می باشد که با از دست رفتن فرصت های کمیاب جهت تقویت و یا جمع آوری دارایی های با کیفیت پایین همراه بوده و ضررهای احتمالی نیز به سطحی برسند که توانایی و قدرت پاسخگویی بانک نسبت به دیون و تعهدات ، مورد تهدید جدی واقع گردد . در ارزیابی فرآیندهای عملیاتی در واحدهای مختلف بایستی واحد مربوطه (شامل قسمت ها و پرسنل مسئول در آنها) به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند . روش های اجرایی بهره گیری شده و نحوه دخالت مدیران ارشد در انجام کار نیز بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد . در طی ارزیابی فرآیندهای عملیاتی ، هر وام و نیز هر وام گیرنده بایستی با در نظر داشتن اندازه اهمیت اندازه و شایستگی خود مورد توجه قرار داشته باشد .

برای نمونه یک استراتژی در زمینه فرآیندهای عملیاتی می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد :

* کاهش ریسک های اعتباری بانک ، مانند اینکه شروط دیگری برای قرض گیرندگان قرار دهیم ، مانند وثایق بیشتر ، سرمایه بیشتر و . . .

* تعامل نزدیک با قرض گیرندگان و مشتریان در جهت ارزیابی معضلات و نقاط ضعف و یافتن راه حل هایی برای افزایش و نیز ارتقای کیفیت خدمات ، مانند تدارک و توسعه برنامه ای جهت کاهش هزینه های عملیات و افزایش عایدات ، فروش دارایی ها و طراحی یک برنامه تجدید ساختار بدهی ها نیز می توانند مفید باشند .

* فراهم کردن ترتیباتی در جهت تشکیل بعضی از انواع شرکت های مشارکت خاص همچون ونچرجوینت برای تسهیل تضمین مشتریان بانکی .

* افزایش نقدینگی از طریق تشریفات غیر دادگاهی یا اقدامات قانونی ضمانت ، توقیف ، ضبط و . (.Nicholson,soane 2005)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

1-مطالعه چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-مطالعات به مقصود تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

3-مطالعه شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه مطالعه به مقصود اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح مانند بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .