دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

– ریسک نقدینگی

یکی از مهمترین ریسک های بازار مالی ، ریسک کمبود نقدینگی برای ایفای تعهدات مالی می باشد . این ریسک بیانگر آن می باشد که بانک برای پرداخت مطالبات خود ، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کافی بهره مند نباشد .

مدیریت ریسک نقدینگی به درجه عمق اعتقاد در سیستم بانکداری بر می گردد . زمانی افت نقدینگی در یک موسسه مالی بازتاب وسیعی می یابد اهمیت نقدینگی از سایر موضوعات در موسسه پیشی می گیرد . بانک ها ذاتا شرایط بدهی های خود را تغییر داده تا به سر رسیدهای متفاوت دارایی در ترازنامه دست یابند . به همین نحو بایستی قادر باشند که از عهده تعهدات خود نظیر سپرده ها در زمان سر رسید آنها برآیند . جریانات داخلی و خارجی وجوه ضرورتا در برنامه ها منعکس نشده و ممکن می باشد در زمان های مختلف تغییر کنند . در نتیجه بانک با نابرابری نقدینگی مواجه می گردد که بایستی بلافاصله از سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی خود بهره گیری نماید . ریسک نقدینگی زمانی مطرح می گردد که بانک به علت کافی نبودن وجوه قادر به انجام تعهدات خود نمی باشد .

2-3-9- ریسک قانونی

ریسک قانونی عبارتست از ریسکی که طی آن سیستم قانونی دارایی های سهامداران و سپرده گذاران بانک ها را تهدید نماید. بعنوان مثال ، این نوع ریسک مسائلی همچون طرح دعوی حقوقی بر علیه بانک ها را در بر می گیرد . اگرچه به نظر می رسد این موضوع کمی بی ربط بوده و برآورد آن تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد ، اما مقوله ای از ریسک می باشد که بایستی مد نظر مدیریت بانک قرارداشته باشد .

2-3-10- ریسک منابع انسانی

این ریسک به سیاست های پرسنلی یک شرکت نظیر استخدام ، آموزش ، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می گردد . ریسک منابع انسانی مواردی مانند ریسک از دست دادن کارکنان کلیدی و ریسک انگیزش ناکافی را شامل می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

1-مطالعه چگونگی شناسایی مشتریان بانک(رتبه سنجی اعتباری مشتریان بانک بر اساس توصیه های کمیته بال و مقدمات ناظر)

2-مطالعات به مقصود تعیین الگوی مناسب در جهت ایجاد نظام رتبه بندی داخلی مشتریان .

3-مطالعه شاخص های موثر در رتبه سنجی مشتریان حقوقی و حقیقی

4-مطالعه مطالعه به مقصود اجرای بهینه پروژه رتبه سنجی اعتباری داخلی مشتریان از بانک از طریق برون سپاری توسط یکی از شرکت های اعتباری سنجی با اخذ مصوبه مدیریت محترم بانک (به صورت اجرای آزمایشی در سطح معین بازبینی و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجرای نهایی در سطح شبکه بانک پس از طی مراحل معین و حساب مقررات) .

5-پذیرش سیستم نظام سنجش اعتبار براساس تایید تاکید مقامات ذی صلاح مانند بانک مرکزی چ 1.1 و از طریق شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران .